Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Irrigation Moisture Control (hierna: IMC). Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking of soepele toepassing van de algemene voorwaarden door IMC doet niet af aan de toepasselijkheid van de voorwaarden. IMC kan alsnog directe naleving van de voorwaarden eisen.
 4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van krachtblijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. IMC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Als de offerte niet wordt aanvaard, heeft IMC het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om de offerte uit te brengen bij opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is verplicht de offerte met alle bijbehorende stukken binnen acht dagen terug te zenden.
 4. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. (Mondelinge) afspraken binden IMC eerst nadat deze schriftelijk door IMC zijn bevestigd / zodra IMC met instemming van de opdrachtgever een aanvang van de uitvoering heeft gemaakt.
 2. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de opdracht. De omvang van de verplichtingen van IMC wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht zijn voor IMC pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. 4. Wanneer IMC op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, die buiten de inhoud van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever aan IMC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van IMC. IMC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4. Betaling

 1. IMC is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door IMC aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 3. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door IMC laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van IMC zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan IMC cederen. Opdrachtgever verleent IMC reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de opdrachtgever.
 6. IMC heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, totaan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan IMC verschuldigd is heeft voldaan.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van IMC en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens IMC onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. IMC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IMC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zal zorg dragen dat IMC tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals gegevens en informatie met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen, vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen, zonodig in overleg met IMC); het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; en over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of goederen niet tijdig aan IMC zijn verstrekt, heeft IMC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door IMC of door IMC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever in de regel kosteloos zorg voor dedoor die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt. Indien de opdrachtgever dit nalaat is IMC te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg te verzorgen. De kosten die zij hiervoor maakt brengt zij in rekening bij de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zorgt voor de plaatsing van waarschuwingsborden e.d., tenzij anders overeengekomen.
 8. Het is IMC toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van IMC krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 11. Opdrachtgever mag materialen die IMC wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als IMC hierdoor schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal IMC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. In afwijking van lid 3 zal IMC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indiende wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IMC kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Levertijd

 1. De levertijd wordt door IMC bij benadering vastgesteld en is nimmer een fatale termijn.
 2. Bij vaststelling van de levertijd gaat IMC er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd loopt vanaf het moment dat over alle technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van IMC, de overeengekomen betaling is ontvangen én aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke IMC bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan IMC de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van IMC kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Alshet meerwerk niet in de planning van IMC kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door IMC wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van IMC kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
 7. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien het in gebruik wordt genomen door opdrachtgever en/of wanneer de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IMC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IMC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IMC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. IMC zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt IMC de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van IMC ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van IMC niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan IMC een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op heerste verzoek binnen de door IMC gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan IMC een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan IMC. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerdmogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IMC in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal IMC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
 3. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 4. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door IMC geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.
 5. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.
 6. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NENNORMEN).

Artikel 11. Garanties

 1. Op geleverde goederen is IMC nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan IMC verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal IMC in haar opdrachtbevestiging vermelden.
 2. IMC is nimmer gehouden garantie op bomen en/of planten te verstrekken, tenzij IMC van de geleverde bomen en/of planten een schriftelijke garantiebepaling aan de opdrachtgever heeft overlegd en deze bepalingen door de opdrachtgever strikt zijn opgevolgd.
 3. De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door: onjuist onderhoud; onjuist gebruik; moedwillige nalatigheid; storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak; abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën; zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water; buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat; gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

Artikel 12. Overmacht

 1. IMC heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder het in lid 1 genoemde worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van IMC niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal vangereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.
 3. De overeenkomst kan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. IMC is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding

 1. IMC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de IMC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van IMC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan IMC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 3. Voorts is IMC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IMC kan worden gevergd. 
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IMC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. IMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien IMC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IMC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst danwel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van IMC op de opdrachtgeverzijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. IMC is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van enig verzuim van IMC in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of voor enige schade, die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege IMC verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IMC of zijn ondergeschikten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IMC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan IMC toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgeveraantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Indien IMC aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van IMC in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. In afwijking van het vorenstaande lid wordt bij een opdracht/overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. IMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld IMC of zijn ondergeschikten. 
 8. IMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien IMC bij de uitvoering van de overeenkomst is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / ofonvolledige gegevens, waaronder tevens begrepen gegevens en informatie met betrekking tot ligging van kabels, buizen en/of leidingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IMC kenbaar behoorde te zijn. Hieronder wordt ook begrepen schade ontstaan door niet of niet tijdige levering van door de opdrachtgever zelf te leveren materialen, c.q. werkzaamheden.
 9. IMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines zelf, tevens aanvaardt IMC geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.
 10. IMC verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt IMC geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.
 11. IMC zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst worden, en welke door IMC na melding niet raadzaam worden geacht.
 12. IMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur, de aanwezigheid van ongedierte en de daar uit voort vloeiende schades, verzakkingen en/of trilschades, schade ontstaan door of ten gevolgen van gereedschappen en/of materieel wat door IMC om niet aan derden is uitgeleend, of indien na het kandelaberen de bomen alsnog verloren gaan.
 13. IMC staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.

Artikel 15. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart IMC voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de opdrachtgever aan IMC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart IMC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. derden. Opdrachtgever vrijwaart IMC voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijk

Artikel 16. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17. Niet overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met IMC,

medewerkers van IMC of van ondernemingen waarop IMC ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten van IMC is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen IMC en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door IMC aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.

Vastgesteld te Utrecht op 06-03-2020.

Algemene voorwaarden Irrigation Moisture Control Handelsnaam: IMC